Chelsea Manning in vrijheid gesteld

Op 17 januari 2017 heeft president Obama Chelsea Mannings resterende gevangenisstraf van 28 jaar teruggebracht tot 4 maanden. Daarmee heeft hij de langste straf ooit in de VS opgelegd voor het lekken van overheidsinformatie kort voor zijn aftreden alsnog tot buitenproportioneel bestempeld. Op 17 mei daaropvolgend is Manning in vrijheid gesteld, in plaats van in 2045. Zij woont tegenwoordig weer in de staat Maryland waar zij haar jeugd als jongen doorbracht.

Mannings sterk vervroegde vrijlating heeft de Amerikaanse militaire autoriteiten tegelijk van een lastige verantwoordelijkheid verlost, waar ze naar verluidt nooit eerder mee te maken hadden, namelijk haar juridisch krachtig geformuleerde eis om medische hulp, zowel in fysiek als psychisch opzicht, bij haar gendertransformatie. De aanvankelijke afwijzing van deze eis, die onder meer werd gerechtvaardigd met het ontbreken van terzakekundige chirurgen en psychiaters in het leger, zou in hoger beroep hoogstwaarschijnlijk geen stand hebben kunnen houden. Nu Manning is vrijgelaten heeft zij de mogelijkheid zich onder behandeling naar eigen keuze te laten stellen, al blijft zij onder de militaire gezondheidszorg vallen. Daardoor zal deze kwestie wellicht toch weer gaan opspelen.

De strafvermindering is formeel ook geen gratie. Dit laat de mogelijkheid van voortzetting van het eerder ingestelde hoger beroep tegen de veroordeling op zich in stand. Mannings advocaten hebben dan ook aangekondigd dat ‘de (juridische) strijd doorgaat’: “Chelsea had nooit veroordeeld mogen worden op grond van overtreding van de ‘Espionage Act’ en evenmin in eenzame opsluiting mogen worden gezet, onder omstandigheden die grensden aan marteling.” Het Manningcomité in de VS vraagt dan ook om voortgaande financiële ondersteuning, zie de oproep hier: https://www.couragefound.org/appeal-fund/

Een jaar voor zijn besluit om Manning amnestie te geven pleitte president Obama in een opiniestuk in de Washington Post van 25 januari 2016 voor afschaffing, althans het heroverwegen ('rethinking' en 'reviewing the overuse of solitary confinement') van eenzame opsluiting als straf in de VS, onder andere omdat deze strafvorm in significant talrijke gevallen leidt tot psychische problemen die vaak eindigen in zelfmoord. Chelsea Manning zat bijna een jaar in eenzame opsluiting en trachtte twee keer zichzelf om te brengen.

Toch was de kwijtschelding van haar resterende straf, tegelijk met de amnestie voor een gepensioneerde generaal die reporters had geïnformeerd over betrokkenheid van Obama's regering bij cyberaanvallen op Irans nucleaire complex, opmerkelijk aangezien onder geen van Obama's voorgangers zoveel (namelijk tien) klokkenluiders  in overheidsdienst te maken kregen met hardhandige vervolging.

Of Mannings amnestie mede is ingegeven door de wereldwijde verontwaardiging over  het klaarblijkelijk onrechtvaardige militaire proces tegen Manning en de daarop volgende veroordeling tot 35 jaar gevangenisstraf is een open vraag gebleven. Hoewel prominente republikeinse senatoren, zoals de oude havik John McCain, zeer kritisch reageerden op het besluit, heeft Obama zelf er zich niet inhoudelijk over uitgelaten. Wel wees een woordvoerder van het Witte Huis op enkele essentiële verschillen tussen het amnestieverzoek van Manning en dat van Edward Snowden, dat werd afgewezen. Manning heeft zich niet 'aan een tegenstander uitgeleverd' (Wikileaks) en 'is niet naar een land gevlucht, dat onlangs grootschalig geprobeerd heeft onze democratie te ondermijnen' (manipulaties bij de verkiezingen van Trump). Bovendien heeft Manning terecht gestaan, heeft zij schuld erkend en is veroordeeld. Ook stelde de woordvoerder, dat de documenten die Snowden onthulde 'far more serious and far more dangerous' waren dan die welke Manning liet publiceren. De laatste waren geen 'top-secret' stukken, die van Snowden zeker wél, volgens Witte Huiswoordvoerder Josh Earnest.

Mannings advocaten hebben Obama's besluit namens hun cliënt geprezen, waarbij ze erop wezen dat Manning met haar bijna zeven jaar durende eenzame opsluiting de langst en hardst gestrafte klokkenluider van regeringsinformatie in de VS is, terwijl de openbaarmaking van die informatie in het publieke belang was en de veiligheid van de VS noch van Amerikaanse militairen of andere overheidsdienaren en burgers had geschaad.

Ook Amnesty International heeft zich tevreden getoond met de amnestie. Toch mag er wel op gewezen worden, dat deze organisatie pas zeer laat, namelijk na de groteske veroordeling van Manning, voor haar opkwam. En pas nadat de Amerikaanse afdeling van AI overstag was sloot ook Amnesty Nederland zich bij de protesten aan. De  gehanteerde argumentatie dat het gevoerde proces bewees dat het niet om een politieke gedetineerde ging is alleen daarom al krankjorum, omdat juist tijdens het proces voortdurend bleek dat niet alleen de aanklager namens de staat/het leger maar ook het gerechtshof vergaand bevooroordeeld waren en blijk gaven op een harde veroordeling uit te zijn.

Tot slot nog dit. Wij hebben ons als comité in Nederland en Vlaanderen ingespannen om de zaak van Bradley/Chelsea Manning te bepleiten en internationale druk te helpen opbouwen om aan te tonen dat klokkenluiders als Manning en Snowden, net als Daniel Ellsberg in de dagen van de Amerikaanse oorlog in Vietnam, onmisbaar zijn bij de buitenparlementaire controle van regeringen. Dat geldt eens temeer als die zich erop voor laten staan democratisch te zijn en op te komen voor de universele rechten van de mens. Op klokkenluiders als Manning en Snowden, die feitelijk zelfs hun leven hebben geriskeerd, kan men maar beter zuinig zijn in plaats van hen te vervolgen.

[Met deze nabeschouwing sluit het Bradley Manning Comité dit blog af.]

Amnesty International dringt aan op vrijlating Manning

Aan de vooravond van de eerste ‘verjaardag’ van de veroordeling van Chelsea (v/h Bradley) Manning tot 35 jaar cel (de strafmaat werd op 21 augustus 2013 vastgesteld) heeft Amnesty International de regering van de Verenigde Staten opgeroepen om clementie te tonen. Amnesty dringt aan op onmiddellijke vrijlating van Manning en wil dat de misdaden die zij onthulde door een onafhankelijke instantie worden onderzocht. Voor zover militairen veroordeeld zijn op aanklachten als moord, verkrachting of oorlogsmisdaden, zijn straffen opgelegd die in geen verhouding staan tot de 35 jaar waartoe Manning is veroordeeld. Erika Guevara Rosas, directeur van de Amerikaanse afdeling van AI noemt het ‘volstrekt schandalig, dat Chelsea Manning in de cel verkommert, terwijl degenen van wie zij de oorlogsmisdaden aan de kaak stelde vrijuit gaan.’
Manning is het afgelopen jaar behandeld als een veroordeelde crimineel. Haar ‘misdaad’ was het onthullen van stelselmatige aantastingen van de universele mensenrechten door Amerikaanse militairen en commerciële contractpartners van het VS-leger in Irak en Afghanistan en door militairen in die landen die samenwerkten met de Amerikanen. Militaire documentatie hierover speelde Manning door aan WikiLeaks. Het bekendste werd de onthulling van een vanuit een legerhelikopter gefilmde uitschakeling van een groepje burgers, onder wie een fotograaf en journalist van Reuters, die bezig waren ouders met kinderen te evacueren uit een bedreigde wijk in Bagdad. Vanuit de helikopter werden onder gejuich van de daders onschuldige mensen geëxecuteerd. De betrokken militairen zijn na een kort onderzoek door een militaire rechtbank vrijgesproken.
Tot aan de veroordeling zat Manning drie jaar in voorarrest, waarvan elf maanden in omstandigheden die eerder door een speciale rapporteur van de Verenigde Naties zijn betiteld als wreed en inhumaan. Eerder heeft Amnesty, dat zich vóór de veroordeling van Manning niet wilde uitspreken over de aanklachten, het vonnis ‘buiten alle proporties’ genoemd en dat de straf gereduceerd zou moeten worden tot de tijd dat Manning in voorarrest heeft gezeten. AI stelde, dat Manning is veroordeeld op basis van antieke wetgeving en noemde het absurd, dat het overduidelijke publieke belang van de onthullingen niet is meegewogen in het vonnis. Mannings veroordeling toont volgens Amnesty aan, dat oprechte klokkenluiders die informatie onthullen waar het publiek recht op heeft, in de VS onvoldoende juridische bescherming wordt geboden.

STEUN HET HOGER BEROEP VOOR CHELSEA MANNING

Medio april dit jaar, bijna negen maanden na Mannings veroordeling, heeft de commandant van het militaire district Washington, generaal-majoor Buchanan, het vonnis tegen Manning ongewijzigd bekrachtigd en helaas ook de strafmaat bevestigd. Manning kan nu hoger beroep instellen. Hiervoor is haar team van verdedigers eerder dit jaar uitgebreid. Het Amerikaanse steuncomité voert deze zomer actie in diverse steden in de VS om geld in te zamelen voor Mannings verdediging in hoger beroep. Met behulp van creditcard of PayPal kun je hier vanuit Nederland aan bijdragen via deze link. Het team van advocaten stelt zich in deze video op YouTube voor.

VERBREDING STEUNCOMITÉ - NIEUWSBRIEF STOPT - BLOG GAAT DOOR!

Dit is de tekst van vooralsnog de laatste Nieuwsbrief van het Bradley Manning Steuncomité. De initiatiefnemers van het comité beraden zich nu op een verbreding van het comité. Uiteraard wordt Manning niet vergeten. Op onze blog blijven wij de ontwikkelingen rond haar hoger beroep nauwgezet volgen. Wij willen echter, mede gezien de ontwikkelingen rond Julian Assange en de onthullingen van Edward Snowden, bezien of we de zaak van politiek gemotiveerde klokkenluiders effectiever kunnen behartigen door de krachten met andere initiatieven te bundelen. Heb je suggesties of vragen? Mail ons: info@vdamok.nl

Bronnen:
Verklaring Amnesty International
Oproep Daniel Ellsberg om hoger beroep te steunen
Presentatie team verdedigers Chelsea Manning
Doneer via Courage to Resist

OPROEP: SCHRIJF CHELSEA MANNING!

Het Steuncomité roept iedereen op die begrip heeft voor de motieven van Mannings onthullingen via WikiLeaks, om haar een hart onder de riem te steken met een ansichtkaart of brief(kaart). Een tekst ter inspiratie vind je hieronder. Onderteken met je naam en woonplaats + land, desgewenst je adres. Adresseer je brief of kaart als volgt:

Commander, HHC USAG
Attn: PFC Manning
239 Sheridan Ave, Bldg 417
JBM-HH, VA 22211
U S A / Verenigde Staten van Amerika

VOORBEELDTEKST AAN CHELSEA MANNING

Dear Chelsea,

A message from the Netherlands. We deeply respect your initiative in bringing war crimes to light and your courage and persistence now that you are being prosecuted because of this. We strongly support your appeals process and wish you strength and clarity of mind to get through this. Your decision to reveal the truth has made a lasting impression on us. You are an example. We hope you find comfort in the knowledge that you have set an example for people all over the world to always question the actions of their government. Keep strong. You do not stand alone.

Naam afzender - evt. adres of alleen woonplaats - land

De Mist Van Een Oorlogsmachine

 Hoe De Pers Zich Laat Insnoeren: Embedded Journalism

Het numerieke tijdschrift voor cultuur. politiek en anarchisme Libertaire Orde heeft een artikel van Chelsea Manning uit de New York Times vertaald:

De Amerikaanse klokkenluider Chelsea Manning (voorheen Bradley Manning), geboren in 1987, is in 2013 tot vijfendertig jaar gevangenisstraf veroordeeld. Hij lekte geheime overheidsinformatie aan WikiLeaks, zoals onder meer videobeelden van een Amerikaanse helikopteraanval in Bagdad in 2007.  Na zijn veroordeling verklaarde hij vrouw te zijn – vandaar de naamsverandering. Manning was inlichtingenanalist bij het Amerikaanse leger.
Vanuit de gevangenis laat zij van zich horen. Over wat zij aan misstanden in de sfeer van de informatievoorziening door het Amerikaanse leger meemaakte. Dat is heden ten dage hetzelfde als voorheen, waarschuwt zij. Nog steeds wordt er vooral mist geproduceerd, wat maakt dat het Amerikaanse publiek, door onvoldoende of gemankeerde informatie, nog steeds niet juist kan inschatten wat het Amerikaanse bestuur en leger doet.
(..)
Klokkenluider
FORT Leavenworth, Kansas – Toen ik koos voor het bekendmaken van als geheim gerubriceerde informatie in 2010, heb ik gehandeld uit liefde voor mijn land en een gevoel van plicht met betrekking tot anderen. Ik ben nu een gevangenisstraf van 35 jaar voor deze ongeautoriseerde openbaarmakingen aan het uitzitten. Ik begrijp best dat ik met mijn acties de wet heb overtreden.
Echter, de zorgen die mij motiveerden zijn niet opgelost. Als in Irak een burgeroorlog uitbreekt en Amerika weer een interventie overweegt, op grond van het feit dat onafgemaakte zaken een nieuwe urgentie opleveren, gaat het Amerikaanse leger dan niet opnieuw de media-aandacht controleren? Ik ben van mening dat de huidige beperkingen op de persvrijheid en het overmatige gebruik door de overheid van geheimhouding, het de Amerikanen onmogelijk maken volledig te begrijpen wat er gebeurt in de oorlogen die wij, burgers, financieren.

Nog steeds geen hoger beroep voor Manning

Chelsea Manning begon in augustus met het uitzitten van haar gevangenisstraf, na veroordeeld te zijn tot de extreem zware straf van 35 jaar wegens het ter beschikking stellen van een groot aantal vertrouwelijke militaire en diplomatieke documenten aan WikiLeaks. Degenen die haar steunen, zoals dit blog, beschouwen haar als klokkenluider. Sinds begin oktober zijn er op deze plek geen berichten meer geplaatst, omdat er geen sprake was van ontwikkelingen in het strafproces. Die zijn er in zekere zin nu wel, omdat bekend is gemaakt dat twee nieuwe advocaten Chelsea zullen begeleiden bij haar hoger beroep. Het zijn Nancy Hollander en Vincent Ward. Hollander is een advocaat die ervaren is op het gebied van zaken die te maken hebben met nationale veiligheid en burgerrechten. Ze treedt momenteel op voor twee gevangenen in Guantanamo Bay. Ward was vroeger militair aanklager en zal de kennis van de militaire rechtspraak voor zijn rekening nemen.
Mannings advocaat tot nu toe, David Coombs, zal haar blijven bijstaan bij de procredure om haar naam te wijzigen van Bradley in Chelsea en bij het verkrijgen van hormoontherapie in de gevangenis.
Op dit moment is het nog niet mogelijk om een hoger beroep voor Manning in te dienen, vanwege een eigenaardigheid in het Amerikaanse militaire strafrecht, die te maken heeft met de officiële hiërarchie in het leger. De commandant van het militaire district Washington, generaal-majoor Buchanan, moet namelijk eerst het vonnis bekrachtigen. Hij kan het vonnis ook vernietigen of de straf verminderen (niet verhogen). Deze militaire autoriteit lijkt hier flink de tijd voor te nemen.
Als er verdere ontwikkelingen in de procesgang zijn, zal hier op deze plaats van tijd tot tijd aandacht aan worden besteed.
Bron: Associated Press (David Dishneau)

Gratieverzoek voor Manning ingediend

De advokaat van Bradley Manning (inmiddels door het leven gaand als Chelsea Manning) heeft vorige maand een verzoek ingediend bij president Obama voor gratie of wijziging van het vonnis. Advokaat David Coombs dringt er bij de president op aan "een positieve stap te ondernemen om klokkenluiders, die in het algemeen belang informatie vrijgeven aan de media, te beschermen door hetzij het vonnis van soldaat Manning te beperken door de al in de gevangenis doorgebrachte periode hetzij volledig gratie te verlenen."
Dit verzoek wordt feitelijk ondersteund door de direkteur onderzoek van Amnesty International Anne FitzGerald, die in een brief schreef: "Terwijl Bradley Manning vele jaren in de gevangenis tegemoet kan zien voor het openbaar maken van dokumenten aan WikiLeaks hebben talrijke hoge funktionarissen nooit verantwoording hoeven af te leggen voor de ernstige mensenrechtenschendingen, die zijn begaan tijdens de Oorlog tegen het Terrorisme. Zelfs in gevallen, waarbij soldaten met een lage rang zijn aangeklaagd of veroordeeld, hebben ze zeer lichte straffen gekregen."
Bron: Firedoglake (Kevin Gosztola)

Aanhang Manning gaat nieuwe taktiek toepassen

De strijd om Bradley Manning neemt een nieuwe wending na zijn terugkeer uit de rechtbank naar de militaire gevangenis in Fort Leavenworth. De aanhangers van Manning hebben hun T-shirts met TRUTH (waarheid) verwisseld voor die met de leus PRESIDENT OBAMA: GRATIE VOOR BRADLEY MANNING. Zijn advokaat verklaarde dat "het nu tijd wordt voor onze president om zich te koncentreren op de bescherming van de klokkenluiders in plaats van hun vervolging." Een bondgenootschap van Amnesty International en het Bradley Manning Support Network gaat aktie ondernemen naar Obama toe, om hem aan te sporen de straf van Manning te beperken tot de tijd dat hij al heeft vastgezeten.
Advokaat David Coombs zal ook beginnen met de plaatselijke militaire gouverneur te verzoeken om klementie voor Manning. Volgens het militaire strafrecht kan deze funktionaris de straf herzien in de zin van het reduceren ervan. Als dat niet lukt en gratie uitblijft, volgen meerdere mogelijkheden voor hoger beroep tot aan het civiele Hooggerechtshof.

De New York Times noemt in een kommentaar de uitslag van de rechtszaak "in zekere zin een rechtvaardiging van zijn verdediging." Een vonnis van een derde van het mogelijke maximum is normaal gesproken geen slecht resultaat voor een verdediger. Maar de krant vindt 35 jaar cel "veel te lang volgens welk kriterium dan ook." Veel van wat Manning naar buiten heeft gebracht was volgens de Times van publiek belang en een luitenant kreeg onlangs voor moord in Irak 25 jaar, later verminderd tot 15.
"Maar het grotere thema hier, dat door het veroordelen van Manning niet wordt opgelost, is de verslaving van de federale overheid aan geheimhouding en wat ze van plan zijn te gaan doen bij toekomstige lekken. En die zijn onvermijdelijk, wanneer elk jaar 92 miljoen dokumenten geheim worden verklaard en meer dan 4 miljoen Amerikanen zijn gescreend voor geheimhouding."


"Soms moet je een hoge prijs betalen om in een vrije maatschappij te leven"

Op een perskonferentie gisteren heeft advokaat David Coombs een brief van Bradley Manning voorgelezen die als gratieverzoek aan president Obama zal worden verstuurd. Enkele passages hieruit:

De beslissingen die ik in 2010 heb genomen kwamen voort uit de bezorgdheid voor mijn land en de wereld waarin we leven. Sinds de tragische gebeurtenissen van 2001 is ons land in oorlog. We kwamen in oorlog met een vijand die ervoor kiest om ons niet te treffen op welk traditioneel slagveld dan ook en op basis van dit feit waren we gedwongen om de methoden te veranderen, waarmee we de risiko's voor onszelf en onze manier van leven te lijf gaan.
In het begin was ik het eens met deze methodes en koos ervoor om als vrijwilliger te helpen mijn land te verdedigen. Pas toen ik in Irak zat en dagelijks de geheime militaire rapporten las begon ik te twijfelen aan het morele karakter van waar we mee bezig waren. Rond deze tijd realiseerde ik me dat we bij onze pogingen om het hoofd te bieden aan het risiko dat de vijand voor ons oplevert onze menselijkheid zijn kwijtgeraakt. We hebben er bewust voor gekozen om zowel in Irak als in Afghanistan het menselijk leven zonder waarde te verklaren. Als we onschuldige burgers doodden kozen we ervoor om, in plaats van de verantwoordelijkheid voor ons gedrag te accepteren, alles te verbergen achter het gordijn van de nationale veiligheid en de geheime inlichtingen om publieke aansprakelijkheid te ontlopen.
(..) Als u mijn  verzoek om gratie afwijst, zal ik mijn straftijd uitdienen in de overtuiging dat je soms een hoge prijs moet betalen om in een vrije maatschappij te leven. Ik wil die prijs graag betalen als dat betekent dat we een land krijgen dat werkelijk is ontworpen in vrijheid en is toegewijd aan de stelling dat alle vrouwen en mannen als gelijken geschapen zijn.