Ellsberg: Veiligheidsdiensten zijn “De Verenigde Stasi van Amerika” geworden


Terwijl het proces tegen Bradley Manning deze week is voortgezet gaat de aandacht in de media uit naar een nieuwe klokkenluider, Edward Snowden. Deze voormalig medewerker van de CIA onthulde dat de NSA al het telefoon- en internetverkeer volgt van zowel Amerikaanse burgers als buitenlanders. President Obama heeft alles ontkend en claimt dat wat de NSA doet in overeenstemming is met de Amerikaanse wet. De reacties lopen uiteen van grote verontwaardiging tot cynische onverschilligheid: dit is geen nieuws, natuurlijk volgen veiligheidsdiensten alles en iedereen. En net als bij Manning wordt de boodschapper verdacht gemaakt. Snowden is een ‘lonely wolf’, een ‘grote luiwammes’ die beroemd wil worden, hij mist respect voor de rol van de staat als hoeder van de nationale veiligheid. Zie voor een aantal van deze reacties dit artikel van Lode van Oost.  

Daniel Ellsberg, de man die lang geleden de Pentagon Papers onthulde en die nu Bradley Manning volop steunt als lotgenoot meent dat Snowden een belangrijke daad heeft verricht. “Zijn klokkenluidersactiviteiten stellen ons in staat een belangrijk deel terug te draaien van wat is uitgelopen op een ‘coup van de uitvoerende macht’ tegen de Amerikaanse grondwet. Met name het vierde en het vijfde amendement, die burgers vrijwaren voor ongerechtvaardigde inbreuken door de overheid in hun persoonlijke levenssfeer, zijn feitelijk opgeschort. De regering beweert over een juridische volmacht te beschikken op grond van de FISA (de Foreign Intelligence Surveillance Act), maar die ongrondwettelijk verreikende volmacht komt van een geheim hof, dat is afgeschermd van effectief toezicht en zich vrijwel altijd plooit naar verzoeken van de uitvoerende macht. (…)Het feit dat de leiders van het Congres van deze activiteiten „op de hoogte zijn gesteld” en er akkoord mee zijn gegaan, zonder open discussie, hoorzittingen, stafanalyses of enige echte kans om het er effectief mee oneens te zijn, toont aan hoe verrot het systeem van checs and balances in dit land is. Het is natuurlijk niet zo dat de Verenigde Staten nu een politiestaat zijn geworden. Maar gezien de uitbreiding van deze inbreuk op de privacy van burgers hebben we nu wel de volledige elektronische en juridische infrastructuur van zo’n staat.(…) Er zijn legitieme redenen voor geheimhouding, en vooral voor geheimhouding van bepaalde inlichtingen die zijn verkregen door het aftappen van communicatienetwerken. Maar het is niet gerechtvaardigd een systeem van geheimhouding te gebruiken om programma’s aan het oog te onttrekken die klip en klaar ongrondwettelijk zijn, zowel qua reikwijdte als door het potentiële misbruik dat ervan kan worden gemaakt. Noch de president noch het Congres mag het vierde amendement herroepen – en dat is de reden dat wat Snowden tot nu toe heeft onthuld geheim werd gehouden voor het Amerikaanse volk.”
Ellsberg ziet Snowden’s onthulling als een waarschuwing aan de Amerikaanse burgers “dat het Amerikaanse vermogen om inlichtingen te verzamelen op ieder moment tegen het Amerikaanse volk zelf zou kunnen worden ingezet, zodat geen Amerikaan nog maar enige privacy zou overhouden. (…)De NSA, FBI en CIA hebben, dankzij de nieuwe digitale technologie, mogelijkheden in handen om onze eigen burgers te bespioneren waar de Stasi – de geheime politie van de voormalige ‘democratische republiek’ Oost-Duitsland – nauwelijks van had durven dromen. Snowden onthult dat de zogenoemde ‘inlichtingengemeenschap’ de Verenigde Stasi van Amerika is geworden.”

[het commentaar van Ellsberg verscheen in The Guardian, de vertaling komt uit NRC Handelsblad van 12 juni]